,,'t Sal waerachtig wel gaen" 

de Trompenburgh

Het mooiste Huis van Holland


Foto: Hans Schouten

 In ’s-Graveland , bijna geheel omgeven door water, ligt Huis de Trompenburgh het is een belangrijke buitenplaats,
waarvan de opzet  (de Hooge Dreuvik) dateert uit 1654 de opdrachtgever was Joan van Hellemondt
 die in 1647 hoofdingeland was van 's-Graveland.  
( en de eerste man van Tromp`s Vrouw ) Margaretha van Raephorst
 dochter van dr. Matthijs Willemsz. van Raephorst en Aefge Witsen.
 Van Raephorst is een geslacht dat al omstreeks 1230 wordt genoemd in Wassenaar.
 Hier bewonen zij kasteel Raephorst op een terrein dat ook De Horsten en Eikenhorst omvat.
Joan v
an Hellemondt 's moeder was een zuster van Andries Bicker de eerste eigenaar van kavel 20 en 21
De grond in 's-Graveland die Margaretha had geërfd van haar overleden echtgenoot Joan was niet alleen van de Van Hellemondt's afkomstig,
 maar ook van de kant van de Bickers gekomen.

In 1634 vond de loting van de kavels plaats.
Hierbij kreeg Abel Mathijsz. Burgh van  het latere Schaep en Burgh
(het dankt zijn naam aan de stichter Abel Matthijszoon Burgh en zijn neef en erfgenaam Gerard Simonszoon Schaep.)
 onder meer de kavels  18 en 19 toegewezen.     In 1657 stond hier al een hofstede Rontomwelgevallen,
het was toen in handen van Daniël van Hogendorp, heer van Moerkapelle en de Wilde Venen.

In 1662 koopt Johan Tromp kavel 18 en 19 met en Rontomwelgevallen.
hij was daar door de buurman van Joan van Hellemondt en Margaretha van Reaphorst waar zijn broer later mee trouwde.
de buurman  Joan van Hellemondt  overlijd in juli 1665   49 jaar

Cornelis Tromp is dan net ontslagen uit de admiraliteit en rust uit bij zijn broer Johan Tromp op Rontomwelgevallen te 's-Graveland


 Zijn weduwe bezit  op dat moment waarschijnlijk de kavels 20 en ook 21  met de buitenplaats  de Hooge Dreuvik  in ’s-Graveland,
Kavel 21 werd uitsluitend agrarisch geëxploiteerd,
 
de andere buren op kavel 22 stond de hofstede Rondombedrogen, en op 23 stond de hofstede Bousigt.

 1671 pas na z'n trouwen kocht Cornelis Tromp de kavels 18 en 19, van z'n broer Johan Tromp
Johan Tromp is overleden in 1673 41 jaar oud, hij had een dochter Debora.


Admiraal Cornelis Tromp pleegde  nieuwbouw op kavel 20, nadat de Fransen hun buitenhuizen
 de Hooge Dreuvik
  en Rontomwelgevallen  in het rampjaar 1672 grondig hadden verwoest.

 Admiraal Cornelis Tromp liet het huis in 1675-1684 opnieuw opbouwen en noemde het
Sillisburgh
Hier voor liet hij  ook de sloot aan de zuidkant van Kavel 21 zo'n 15 mtr verder zuidelijk graven
 om de buitenste eilanden  en bruggen in harmonie te krijgen.

Na in het bezit te zijn geweest van steeds wisselende eigenaren werden de kavels 21 en 22 in 1778
eigendom van de familie Corver Hooft; een eigendom dat bijna 120 jaar zal voortbestaan.

 Des zomers bewoonde het gezin Tromp de  op de
Hofstede Sillisburgh op kavel 20.
 Margaretha van Raephorst Gravin van Sillisborgh  zoals de Notaris schreef in (1690) zie boven)

Cornelis TROMP, Ridder-Baronet, Graaf van Sillisborgh, geb. te Rotterdam 1 sept. 1629, st. te Amsterdam 26 mei 1691 en begraven te Delft.
Kapitein ter Zee 1650, Schout-bij-Nacht onder de admiraliteit te Amsterdam 11 nov. 1653, Vice-Admiraal onder deze Admiraliteit 29 jan. 1665, Luitenant-Admiraal onder de Admiraliteit van de Maze 23 juli 1665,


Op zijn verzoek in dezelfde rang overgeplaatst bij de Admiraliteit te Amsterdam 6 febr. 1666, als Luitenant-Admiraal gedemitteerd 19 aug. 1666,
Kanunnik ten Dom te Utrecht, schepen 1667, schout 1675-1676 en Dijkgraaf van 's-Graveland. Generaal-Admiraal en Rijksraad van het Koninkrijk Denemarken 1676-1678, door Christiaan V, koning van Denemarken, verheven tot Ridder in de Orde van den Oliphant en tot Graaf van Sillisborgh, 1678, Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en Westfriesland 1677, door Karel II, koning van Engeland, verheven tot Ridder-Baronet 25 maart 1681,
 
Hij trouwt te Amsterdam 25 jan. 1667  met Margaretha van Raephorst, gedoopt te Amsterdam in de Nieuwe Kerk 8 juli 1625, zij stierf kinderloos  op14 aug. 1690,
Cornelis Tromp overleed op 26 mei 1691.

Blijkens de inventaris van de nalatenschap van Cornelis Tromp, waarover dr. W. Martin in Oud-Holland XIX, p.65 en verv., een en ander mededeelt, bedroeg het door de Admiraal nagelaten kapitaal aan lijfrenten, obligaties e.d. ruim f. 205.888,--. Het Reg. der Coll. 7, fo.32, geeft op, dat Tromp naliet een vermogen van f. 161.684,-- aan roerende en onroerende goederen, waaronder "het grote huys, boomgaert en plantagie genaemt Sillisburgh, met al zijn toebehoren, groot omtrent aght morgen (en geschat op) f. 100.000,--". Meer dan de helft van dit vermogen, n.l. f. 87.711,-- had Tromp kort voor zijn dood van zijn vrouw geërfd.
Tromp woonde bij zijn huwelijk in 's-Gravenhage en bij zijn overlijden te Amsterdam; in 1686 bestond zijn huisgezin uit drie personen: hemzelf, zijn vrouw, welke door de Markies d'Ausson in zijn memoires als "sa vilaine femme" betiteld wordt, en "une asses jolie niepce".


corn: trompio com syll: eq: ord: eleph: bar:

In 1704 werd "een Hofstede genaamt Sillisburgh", geveild in het O.Z. Herenlogement te Amsterdam                     linkje "Silisburgh"1704
het huis werd in de periode daarna  door  de nieuwe eigenaar Jacob Roeters hernoemd tot Trompenburgh.

blijkens de verdeling uit het testament van Jacob Roeters senior uit 1745 onder lot nr 1


Bron: geschrift van 14 oktober 1745
notaris Matthijs Maten te Amsterdam.

Op 16 juli 1744 stierf Jacob Roeters, ruim 80 jaar oud. Zijn vrouw, Perina van Beusekom,
was hem reeds 23 jaar eerder voorgegaan, en de nalatenschap werd dus verdeeld tussen de
zoons Pieter, die in Londen was gevestigd, en Jacob en de kleindochter Perina Roeters, de
stammoeder van de latere familie Roeters van Lennep. Op 14 oktober 1745 lootten zij voor
notaris Matthijs Maten te Amsterdam om de verschillende onroerende goederen met toebehoren.
De naamgenoot van de vader Jacob Roeters kreeg bij lot 1 ,,de buytenplaats genaamt Trompenburgh”
en daarbij 32 morgen zoo bouw, als weijlandt strekken oostwaards tot halverwege
 de sloot agter het geweerens bosch en zanderij zuidwaards halverwegen de Noordersloot
 tot aan de schijpalen tegen de laan van Rontombedrogen ( later Gooilust)  enz.

ook niet te vergeten: Maria Elisabeth de Walé is de ‘Vrouwe van Anckeveen’.
 Zij was weldoener en investeerder voor ’s-Graveland. (Brambergen)
In 1722 sloot zij een akkoord met de grondeigenaren in het waterschap, de ingelanden.
 Zo keerde zij het tij van verval van het dorp. Dankzij haar schenkingen en inspanningen
 werden kerken en woningen gebouwd voor de armlastige burgers, boeren en turfstekers.


 Voor alles samen betaalde Jacob Roeters Jr.f27.000,-. Jacob was in 1731
getrouwd met Engeltje van Vollenhoven. De zeven kinderen
uit hun huwelijk stierven allen jong of kwamen dood ter wereld, zoals de vader zelf in een
familieboek opschreef. Als een kinderloos echtpaar overleden man en vrouw, zij in 1759,
hij in 1774. De hofstede Trompenburgh had hij toen reeds van de hand gedaan.
Op 15 oktober 1771 had mr Matthijs Straalman deze voor f20.850,- gekocht. De nieuwe
eigenaar was geboortig uit dezelfde Doopsgezinde kringen als de familie Roeters en aanvankelijk
advocaat te Amsterdam, maar in 1748 had hij ter wille van een zetel in de nieuwe
regering zijn voorvaderlijk geloof verzaakt en was overgegaan tot de Gereformeerde kerk.
Bijna 37 jaar bewoonde hij des zomers Trompenburgh. Op 12 augustus 1808 stierf hij daar.
 

 1771

Zijn tweede zoon, mr. Anne Willem baron Straalman, was de volgende eigenaar.
 Zestien jaar na zijn vader overleed hij op Trompenburgh.


 De voorlaatste eigenaar,sinds 1904  Frans Ernst Blaauw,
Hij liet dit monument na aan de staat met de bedoeling dat het zo zou blijven
 Dit is gebeurd sedert zijn dood in 1936.
Zo woonde daar de Amsterdamse advocaat mr. H. L. Houthoff met zijn gezin,
die de vriendelijkheid heeft de leden van het genootschap amstelodamum in staat te stellen
  de Trompenburgh op 22 juni 1957 te bezichtigen.
Daar zullen zij dus in schrille tegenstelling tot het verlaten kasteel Nederhorst
 een zeer levend en bewoond huis vinden, wat des te meer bekoorlijkheid geeft
aan de hofstede van admiraal Tromp.

 
 Het huis bestaat uit een woongedeelte - het corps de logis - dat door een gang is verbonden met een groot
achthoekig paviljoen met prachtige schilderingen, die de verheerlijking van het geslacht Tromp uitbeelden.

Advertentie in Algemeen Handelsblad 1848


Jaartal 1848    Wij zoeken een jongedame die Frans en Nederlands Spreekt
 en die mee naar Parijs wil gaan om een  zieke jongedame te begeleiden.

1854


 
Na vele generaties bewoners is het huis rijkseigendom geworden en wordt gerestaureerd.
 Om de gehele restauratie voor te bereiden en te begeleiden heeft de Rijksgebouwendienst (RGD) een interdisciplinaire werkgroep samengesteld.
 Deze bestaat uit een groot aantal deskundigen op terreinen die uiteenlopen van (bouw)historisch onderzoek, onderzoek naar historische afwerkingen, restauratiearchitectuur, bouwfysica en werktuigbouwkunde tot houtspecialisatie en restauratie-ethiek.

 Uiteraard zijn ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  bij de planontwikkeling betrokken.
zij probeerden samen met het Rijksmuseum +/- 2005/ 2011 de naam van het monument te veranderen
 door het te schrijven zonder de volgens hen  modieuze -h-

Het gebouw is eind 2016 overgedragen aan Stichting Monumenten Bezit als Trompenburgh

Tijdens Open Monumentendag op 10 september 2005 is de Trompenburgh
 voor het eerst na de restauratie opengesteld voor het publiek.
Foto`s van de  rondleiding

Januarij 1862


   en een mooie trouwlocatie    trompenburgh02.jpg (267776 bytes)

Op 12 januari 1897 trouwden in de Trompzaal   Mr.dr. D.A.P.N. Koolen er met de bewoonster Maria Agnes zum Gahr

Volgens Albertus Perk  stonden de beelden van 1890 tot 1901 niet in de nissen van de omgang
 dat vond de pastoor die Trompenburgh huurde voor de 5 weesmeisjes (zum Gahr) niet goed voor hun opvoeding.

1890 / 1901

 let op het  grootte raam aan de linkerkant dat is er niet meer
 en de kleine raampjes onder de koepel zijn er voor 1905  even weg getimmerd.

trompenburgh1905.jpg (283464 bytes)   Trompenburgh voor 1905


enkele weetjes.

Bij de ondertrouw op 4 jan. 1667 was de bruidegom geassisteerd "met sijn moeder (zijn stiefmoeder) Cornelia van Berchoudt en sijn Broeder Herbert Tromp". De bruid "met de Heer Cornelis Geelvinck, schepen en Raedt en sijn E. huysvrouw"

152 Acte van aanstelling door burgemeesteren en regeerders van Amsterdam van Barent Vogelesangh als buurtmeester van de tweede afdeling van de wijk van wijlen de heer Kapitein Joan van Hellemont.
866 Testementaire beschikkingen van Jean van Hellemont en Margaretha van Raephorst, 1648, 1664. Afschrift d.d. 1665-1665

een brief Aan de Staten-Generaal  14 juny 1666        tromp1666.jpg (378619 bytes)    
Tot nog toe hebben wij door Godelijk genadigen zegen de victory behouden.

 

en ene brief aan zijne zuster op 8 Juny 1673

‘Beminde Zuster!
Gisteren hebben wij den dans aangegaen, en ben, Godt sy gelooft, gesond, en hebben ons herte eens weder opghehaelt als keuningen. Ick ben op myn vierde Schip, ‘de Komeetstar,’ en meene vandaeg een braven dans te dansen. Wij krijgen de Franschen so aen 't loopen, dat zij bramzeyls en alles byzetten; en so het vandaeg so voortgaet, so hope ick, dat aller Vrienden en ons gebed verhoort sal zijn, en dat wij van de tirannye verlost zullen worden. Adieu! Couragie! `t sal waerachtig wel gaen.
.
C. Tromp.

 Albertus Perk 

1903

  1904

1919

 

1921

 

 

Uit de Monumentennota Wijdemeren januari ‘06

Van Amsterdamse school tot Gooise Grandeur
De verschillen in bebouwing in de diverse dorpskernen in de gemeente Wijdemeren
worden bepaald door de overgang van de hooggelegen zandgronden van het Gooi
en het Utrechts- Hollands veenweidegebied.

Vanwege de vele buitenplaatsen werd ’s-Graveland rond de vorige eeuwwisseling
als het Wassenaar van het Gooi beschouwd.
Anders dan andere Gooise dorpen is deze kern gesticht door rijke
 Amsterdamse kooplieden die hier in de 17e eeuw hun
vakantiewoningen’ bouwden.
 
Het 17de eeuwse buiten Trompenburgh, eigendom van
de rijksgebouwendienst, is onlangs in oude luister hersteld.Gezicht op Trompenburgh, jonkheer Barthold Willem Floris van Riemsdijk, 1896

Archeologisch onderzoek Trompenburgh

 DOOR: ANTON CRYSHEER 's-Graveland
Op 10 en 11 februari jl. heeft er in Wijdemeren een interessant archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In opdracht van de Rijksgebouwendienst is hier door het onderzoeksbureau ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort, een grondradaronderzoek uitgevoerd op het Landgoed Trompenburg te s Graveland (Zuidereinde 43). De grondradar is een soort sonar die structuren in de ondergrond in beeld kan brengen zonder dat hiervoor hoeft te worden gegraven. Het onderzoek richt zich op de vraag wat er nog intact is van het vermoedelijke, oorspronkelijke tuincomplex van de buitenplaats De Trompenburgh. Deze buitenplaats werd in opdracht van admiraal Cornelis Tromp in de periode opnieuw opgebouwd, nadat de Fransen zijn vorige buitenhuis op deze plek, de Hooge Dreuvik, in het rampjaar 1672/1673 hadden verwoest. Onlangs werd in het buitenland een prachtige ontdekking gedaan; een aquarel met daarop een geometrisch ingerichte tuin met diverse bebouwingen. Door het onderzoek worden de archeologische waarden in beeld gebracht, die zonder tijdige signalering verloren zouden kunnen gaan. Tegelijk kan kennis uit het archeologisch onderzoek als inspiratiebron dienen bij de toekomstige uitwerking en realisatie van het ontwerp voor herstel/renovatie. De Rijksgebouwendienst werkt bij dit onderzoek samen met onder meer de gemeente Wijdemeren en met vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Naerdincklant - Archeologie Gooi- en Vechtstreek. Ook andere onderzoeken vinden te Trompenburg plaats, zoals ecologisch onderzoek (www.naerdincklant.nl) In het voorjaar wil de Rijksgebouwendienst informatie bijeenkomsten houden om te vertellen over de bevindingen uit de verschillende onderzoeken, de toekomstvisie en het voorlopig ontwerp van het herstelplan.


kijk ook op    https://www.facebook.com/groups/trompenburgh/

 

en hier   
 

www.trompenburgh.nl

https://trompenburgh.bigbroeder.nl/   de oudste site van de Trompenburgh v.a. 2005 tot december 2019

Historische Kring Kortenhoef

Historisch 's-Graveland

Guus Pauwels  Foto's  Trompenburgh en een mooi verhaal.

Galerie Trompenburgh

Govert Muijs  Schilderij Trompenburgh

't Gooi.info over Trompenburgh

Tuinhistorisch Genootschap Cascade  over Trompenburgh

Thera Coppens  over Trompenburgh

Wikipedia  over Trompenburgh

Zien en weten    over Trompenburgh

Buitenplaatsen in Nederland over Trompenburgh

Wolverlei Foto Archief      Martin Stevens  Foto's  Trompenburgh

Wandeling Gooilust en rondleiding op Trompenburgh

Trompenburgh  in het Teylers museum 1794  zijkant

https://www.sigma.nl/

https://www.absolutefacts.nl/
  
https://www.carelkraayenhof.nl/

Zeer mooie foto's "studiokoning"

 
Helden brengen helden voort,  een werkstuk   over Maarten Tromp Door Gijs Weijenberg

Vier je onvergetelijke trouwdag op buitenplaats Trompenburgh!

Welkom op de website van het INVK!

https://monumentenbezit.nl/trompenburgh-s-graveland

https://trompenburgh.bigbroeder.nl/            de oude website

waarom wordt Trompenburgh nog steeds fout geschreven?

  2023  Hans Schouten Ankeveen